Abstract guidelines / Вимоги до тез

ABSTRACT  GUIDELINES:

 1. All abstracts will be published in English and Ukrainian. You may provide your abstract in English, Ukrainian, or both, and our team will provide translation support.
 2. Your abstract must present new research data (approximately 80%) that were not previously published or presented during other conferences. All abstracts will be checked for plagiarism.
 3. All abstracts will undergo peer-review, and you will receive recommendations from our team to improve writing according to international practices.
 4. Abstract body is limited to a total character count of 2,500 (no spaces). Please note that there will be not enough space on a page to print an abstract exceeding character count.
 5. Abstracts must contain no table and figures, and no references. However, you should be ready to reference all your statements in a poster or oral presentation.
 6. Specific requirements for writing sections of an abstract are provided below:
 • Title

Title should be clear and specific; if possible, indicate place, time, design or methods in the title.

 • Authors:

Include last names and first initials of the authors, with no titles or patronyms. Name of a presenting author must be underlined; usually, but not always, it is the first author. Use footnotes to indicate affiliation (please provide full names of the institutes).

We expect that you follow “first-last-author-emphasis” norms, meaning that the first place is for an author who did the major part of work, and the last place is for a senior scientist or research manager. All authors need to make significant part of work. You may acknowledge all other people including institution managers in the Acknowledgement section on your poster or oral presentation.

Detailed information about authorship may be found here

 • Abstract Body:

Introduction

Must be specific for the study, contain facts and define gaps in existing knowledge. Please be ready to reference all statements of your Introduction in your poster or oral presentation.  Aim of the study is clear and/or hypothesis should be clearly stated.

Methods

Clearly state place and time of the study, design, sampling methods, approach to subject selection, data sources for retrospective studies, etc. We ask that you specify the methods and avoid generalizations like “epidemiological”, “bacteriological”, “statistical”, “standard methods”, etc. For animal or human subject studies, please consider ethical issues. Also, be sure that biosafety requirements are addressed because we will ask you to discuss them in your poster and oral presentation.

Results

All results must correspond to the methods described in the Methods section. We recommend that you include only your data from the current study to this section and do not discuss literature here. Please provide clear indicators with assessment of variation, statistical significance, etc.

Conclusions

Clearly summarize and discuss meaning of the data presented. All your statements must be supported by the results described above. Your conclusions should be related to Introduction, aim of the study and/or hypothesis. We expect that you describe your next steps and future directions.

FOR ADDITIONAL SUPPORT AND INFORMATION PLEASE CONTACT US AT

SWMP-Ukraine@Metabiota.comПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Усі тези буде опубліковано англійською та українською мовами. Ви можете подати тези англійською, українською або обома мовами; за потреби наша команда допоможе Вам з перекладом.
 2. Тези повинні містити нові дані (приблизно 80%), які раніше не публікувалися та не були представлені на інших конференціях. Усі тези буде перевірено на наявність плагіату.
 3. Усі тези будуть рецензовані нашою командою. Ми надамо Вам рекомендації щодо покращення написання тез з урахуванням міжнародних стандартів
 4. Об’єм тез не повинен перевищувати 2 500 знаків без пробілів. Тези, що перевищують цю кількість знаків, не зможуть бути розміщені на відведеній сторінці повністю (надлишковий текст не буде надруковано).
 5. Малюнки, таблиці та перелік літератури до тез включати непотрібно, однак ми просимо Вас бути готовими навести посилання на згаданий матеріал у Вашій презентації чи на постері.
 6. Рекомендації до оформлення та змісту окремих розділів наведено нижче:
 • Назва тез:

Назва має бути зрозумілою та описувати особливості Вашого дослідження. Якщо можливо, вкажіть місце та час, структуру/дизайн дослідження та методи, які Ви використовували.

 • Автори

Вкажіть прізвища та перші літери імен авторів через кому; по батькові, посади та наукові ступені зазначати не треба. Прізвище та ім’я автора, що презентуватиме роботу, має бути підкресленим (зазвичай, але не завжди, це перший автор). Для позначення місця роботи використовуйте верхні індекси та повні назви установ.

Порядок зазначення авторів повинен відповідати міжнародній нормі FLAE (“first-last-author-emphasis”). Це означає, що на перше місце ставиться ім’я автора, який зробив більшу частину роботи, а керівник проекту або завідувач лабораторії вказується останнім. До переліку авторів включаються лише особи, що зробили суттєвий внесок у виконання роботи. Ви можете відзначити інших осіб, що допомагали у проведенні дослідження, у розділі «Подяки» на постері або у презентації під час Симпозіуму.

Детальну інформацію щодо авторства наукових робіт можна знайти тут

 • Основна частина тез

Вступ

Інформація, наведена у «Вступі», повинна підводити до теми Вашого дослідження, містити факти та вказувати на потребу у додаткових даних. У повній презентації Вам буде необхідно надати посилання на усі твердження, що згадуються в роботі. Будь ласка, чітко сформулюйте мету та/або гіпотезу Вашого дослідження.

Методи

Зазначте місце, час, структуру/дизайн дослідження, підходи до формування вибірки, джерела даних тощо. Будь ласка, вказуйте назви методів та уникайте узагальнень («епідеміологічні», «бактеріологічні методи», «статистичний аналіз», «стандартні методики»). У дослідженні із залученням тварин або людей необхідно зазначити дотримання норм біоетики. Будьте готові описати заходи щодо дотримання норм біобезпеки у повній доповіді та відповісти на дотичні запитання.

Результати

Усі результати повинні відповідати методам, описаним у попередньому розділі. Ми рекомендуємо включати лише дані з дослідження, яке Ви описуєте, та не надавати додаткових даних літератури та посилань на свої попередні публікації у цьому розділі. Будь ласка, зазначайте чіткі значення із розрахунком та оцінкою показників варіації, статистичної значущості тощо.

Висновки

Узагальніть свої результати та обговоріть, що вони можуть означати. Кожне Ваше твердження має спиратися на факти, описані у «Результатах». Висновки мають бути логічно пов’язані з метою дослідження та/або гіпотезою, наведеною у «Вступі». Ми просимо Вас зазначити напрямки майбутніх досліджень у останньому реченні «Висновків».

ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРТАЙТЕСЯ

SWMP-Ukraine@Metabiota.com