Інструкція з подання тез онлайн | Abstract Guidelines

МОВНА ПОЛІТИКА

Усі тези будуть опубліковані у збірнику тез симпозіуму українською та англійською мовами. Ми рекомендуємо вам подати свої тези обома мовами, щоб попрактикувати свої мовні навички та навички наукового письма і мати можливість поділитися результатами досліджень із іноземними колегами. Якщо ви не маєте можливості подати тези англійською та українською мовами, можна подати одномовну версію. Ваші тези перекладуть і перед публікацією надішлють вам для підтвердження.

НОВИЗНА

У ваших тезах потрібно представити результати нових досліджень, які раніше не публікувалися або не представлялися до початку симпозіуму. Подання тез, які вже були опубліковані у науковому виданні, в пресі або представлені раніше, вважається самоплагіатом або дублюванням публікації і є порушенням наукової етики.

УВАГА! Усі тези перевірятимуться на наявність плагіату за допомогою автоматичних онлайн-інструментів. Якщо ваші тези виявляться схожими на опубліковані матеріали, вам запропонують довести новизну вашої роботи.

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі тези будуть рецензуватися і ви зможете отримати рекомендації від команди Програми з написання наукових робіт для покращення своїх письмових навичок. Це робиться для просування міжнародних стандартів наукового письма.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Тези повинні містити не більше 1800 символів без пробілів. Тези понад 1800 символів можуть бути відхилені. Зверніть увагу, що у збірнику тез симпозіуму буде недостатньо місця для друку тез, що перевищують встановлену кількість символів.
 • Тези не повинні містити таблиць, малюнків і посилань. Але ви повинні бути готові надати посилання для усіх своїх тверджень у постерній або усній презентації.
 • Просимо вас наводити назви організмів латинською мовою при першому згадуванні повністю (наприклад, Bacillus subtilis), а при повторному – скорочуючи родову назву до першої літери (наприклад, B. subtilis).
 • Будь ласка, переконайтеся, що при першому використанні в тексті ви вказуєте абревіатури повністю. Незначна кількість загальновідомих термінів (наприклад, ПЛР, COVID-19) може використовуватися у скороченому вигляді. Також, будь ласка, повністю вказуйте імена і терміни у назві тез.

СТРУКТУРА

Будь ласка, надсилайте свої тези у такому форматі:

Назва

Назва повинна бути чіткою і конкретною. Якщо можливо, вкажіть в назві місце, час, модель або методи дослідження.

Автори

Будь ласка, у порядку зазначення авторів дотримуйтесь міжнародних норм “first-last-author-emphasis”, що означає, що на перше місце ставиться ім’я автора, який виконав основну частину роботи (провів експерименти, проаналізував дані), а останнім вказується ім’я відповідального виконавця або керівника досліджень (головний дослідник, який “керував” усім проектом).

Відповідно до норм до переліку авторів включаються лише особи, які зробили суттєвий внесок у виконання роботи або виконали її частину. Ви можете зазначити всіх інших осіб, включно з керівниками установ, в розділі “Подяка” вашої постерної або усної презентації.

Основний текст

Тези повинні бути написані чітко і поділені на чотири розділи з такими підзаголовками:

 • Вступ. Чітко сформулюйте загальну проблему і мету дослідження, включаючи гіпотезу або дослідницьке питання, які у ньому розглядаються. Цей розділ повинен бути специфічним для дослідження, містити факти і визначати прогалини у знаннях, які існують. Будь ласка, будьте готові надати посилання для усіх тверджень у розділі “Вступ” у ваші постерній або усній презентації. Мета дослідження та/або гіпотеза повинні бути чітко сформульовані.

 • Методи. Чітко сформулюйте план, місце і час проведення дослідження, методи відбору зразків, метод вибору теми дослідження, типи і джерела даних, описові або аналітичні кроки, які використовувалися для узагальнення результатів або оцінки дослідницького питання тощо. Чітко визначте свої методи та уникайте узагальнень, як-от “епідеміологічні”,” бактеріологічні”, “статистичні”, “стандартні методи” тощо. Що стосується досліджень на тваринах або людях, розгляньте етичні питання і опишіть, як вони вирішувалися. Переконайтеся, що в описі лабораторних робіт зазначено про дотримання вимог біобезпеки. Етичні питання і вимоги біобезпеки для вашої роботи повинні також бути розглянуті у вашому постері або усній презентації.

 • Результати. Усі результати повинні відповідати методам, описаним в розділі “Методи”. Ми рекомендуємо вам включити в цей розділ тільки дані вашого поточного дослідження; в цьому розділі не потрібно обговорювати літературу. У контексті описових і якісних досліджень стисло перерахуйте відповідні результати. Для аналітичних досліджень вказуйте кількісні результати, у тому числі ефект впливу і довірчі інтервали. Будь ласка, вказуйте чіткі показники варіації, статистичної значущості (p-значення ) та ін. Розглядатися будуть тільки тези з попередніми даними або остаточними результатами. Тези досліджень, які “будуть зроблені” під симпозіум, або які не мають хоча б якихось попередніх даних, розглядатися не будуть.

Висновки. Висновки повинні грунтуватися на фактичних даних і формуватися безпосередньо з результатів вашого дослідження, оскільки вони стосуються дослідницького питання.

Чітко підсумуйте і обговоріть значення представлених даних. Усі ваші твердження повинні бути підкріплені результатами, які ви описуєте в своїх тезах (розділ “Результати” вище). Ваші висновки повинні бути пов’язані зі вступом, метою та/або гіпотезою дослідження. Крім того, очікується, що ви опишете свої наступні кроки та майбутні напрямки роботи. Також потрібно вказати вплив вашої роботи на конкретну галузь або громадське здоров’я.

Як подати тези:

Крок 1: Зареєструйтеся на конференцію IBTRS 2021 ТУТ!

Крок 2: Активуйте свій обліковий запис, натиснувши кнопку “Activate” (“Активувати”) в еклектронному листі про підтвердження реєстрації, який Ви отримаєте.

Крок 3: Після завершення реєстрації, увійдіть у свій особистий кабінет ТУТ!

Крок 4: Додайте нові тези, натиснувши на кнопку “New Abstract” (“Нові тези”). Заповніть форму та завантажте свої тези (у зазначеному форматі) у вигляді документа MS word, PDF, Text (.txt) або Rich Text (.rtf) файлу.

Переконайтеся у тому, що Ви обрали тему симпозіумі. Ця інформація буде використана, щоб визначити сесію симпозіумі, на якій будуть представлені Ваші тези.

Ви можете вказати додаткових авторів, натиснувши на значок “+”.

Крок 5: Натисніть “Submit” (“Подати”), щоб подати свої тези.

Крок 6: Дочекайтеся повідомлень електронною поштою про перегляд або прийняття Ваших тез.

LANGUAGE POLICY

All abstracts will be published in the Symposium Abstract Directory in the Ukrainian and English languages. We encourage you to submit your abstract in both languages to practice your language and science writing skills and be able to communicate your scientific findings to international peers. If providing your abstract in English and Ukrainian is not possible, please submit either English or Ukrainian version. Your abstract will be translated and provided to you for confirmation before publishing.

NOVELTY

Your abstract must present new research results that were not previously published or presented prior to the Symposium. Submission of an already published, in press, or previously presented abstract is considered as self-plagiarism or duplicate publication and is a violation of science ethics.

PLEASE NOTE: All abstracts will be checked for plagiarism with automatic online tools. If your abstract is found to be similar to published materials, you will be asked to prove the novelty of your work.

PEER-REVIEW PROCESS

All abstracts will undergo peer-review, and you may receive recommendations from the Science Writing Mentorship Program team to improve your writing. This is done to promote international standards of science writing.

ABSTRACT REQUIREMENTS

 • Abstract body is limited to a total character count of 1800 excluding spaces. Abstracts over 1800 characters may be rejected. Please note that there will be not enough space in the Symposium Abstract Directory to print an abstract exceeding character count.
 • Abstracts must contain no table, figures, and no references. However, you should be ready to reference all your statements in a poster or oral presentation.
 • Please provide Latin names of organisms in full for the first time (e.g. Bacillus subtilis); after the first mention, the genera name should be shortened (e.g. B. subtilis).
 • Please make sure that you expand abbreviations when you use them for the first time in your text; limited number of commonly used abbreviations (e.g. PCR, COVID-19) might be used without expansion. Please also use full names and terms in abstract title.

ABSTRACT STRUCTURE

Please submit your abstract in the following format:

Title:

Title should be clear and specific; if possible, indicate place, time, scientific design or methods of your research in the title.

Authors:

Please follow “first-last-author-emphasis” norms, meaning that the first place is for an author who did the major part of work (performed experiments, analyzed data), and the last place is for a senior scientist or research manager (the PI or individual who ‘led’ the overall project).

In line with scientific author norms, all listed authors need to have made a significant impact or performed part of the work. You may acknowledge all other people including institution managers in the Acknowledgement section of your poster or oral presentation.

Abstract Body:

The abstract should be written clearly and structured into four subheadings as follows:

 • Introduction: Clearly state the background for and purpose of the study, including the hypothesis or research question being addressed. This section must be specific to the study, contain facts, and define gaps in existing knowledge. Please be ready to reference all statements of your Introduction in your poster or oral presentation. Aim of the study and/or hypothesis should be clearly stated.

 • Methods: Clearly state the design, place and time of the study, sampling methods, approach to subject selection, data types and data sources, descriptive or analytic steps used to summarize findings or evaluate the research question etc. Clearly specify your methods and avoid generalizations like “epidemiological”, “bacteriological”, “statistical”, “standard methods”, etc. For animal or human subject studies, consider ethical issues and describe how those were addressed. For laboratory work, make sure that biosafety requirements are addressed. You should discuss ethical issues and biosafety requirements for your work in your poster or oral presentation.

 • Results: All results must correspond to the methods described in the Methods section. We recommend that you include only your data from the current study to this section; do not discuss literature here. For descriptive or qualitative results, succinctly report relevant findings. For analytic studies, report quantitative results including measures of effect and confidence intervals. Please provide clear indicators with assessment of variation, statistical significance (p-value), etc. Only abstracts with preliminary data or final results will be considered. Abstracts of studies “which will be done” or do not have at least some preliminary data will not be reviewed.

Conclusions: Conclusions should be evidence-based and drawn directly from the results of your study as they pertain to the research question.

Clearly summarize and discuss the meaning of the data presented. All your statements must be supported by the results you describe in your abstract (results section above). Your conclusions should be related to introduction, aim of the study and/or hypothesis. Also, we expect that you describe your next steps and future directions. And state the impact of your work on the field or public health.

How to Submit Your Abstract:

Step 1: Register for the IBTRS 2021 Symposium HERE!

Step 2: Activate your account by clicking on the “Activate” button in your registration confirmation email.

Step 3: After Registering, Login to your Dashboard HERE!

Step 4: Add a New Abstract by clicking the New Abstract button. Complete the form and upload your abstract (using the proper format described in this section) as a MS word document, PDF, Text (.txt) or Rich Text (.rtf) file.

Be sure to select a topic area for the Symposium. This will be used when assigning your abstract to a Symposium Poster or Oral Presentation session.

You can add additional authors by clicking the “+” sign.

Step 5: Click “Submit” to submit your abstract.

Step 6: Wait for email notifications on abstract review and acceptance.